Provozní řád

Provozní řád LotusCentra
centrum pohybu, energie, zdraví a harmonie ____________________________________________

Obecné podmínky

1.Provozovatel sportovního centra:
Pingala s.r.o., Na hrůdách 1147, Břeclav 69002, IČO 05087333,
Mgr. Radoslav Panajotov, Březinova 28, Břeclav 69002, IČO 74897187 
E-mail: recepce@lotuscentrum.cz, www.LotusCentrum.cz, tel: 739918000.

2.Dosavadní provoz nebyl doposud nikdy spolufinancován ze Státních Fondů rozvoje obcí a měst s názvem nebo jinými dotačními programy.

3.Lotus Centrum je určeno k provozování nejen sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám tenis, badminton, indoorgolf, nohejbal, skupinových aktivit (jumping, spinning, aerobic, tanec...) aj. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

4.Uživatel je povinen provozovat předem dohodnutý druh aktivity/sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

5.Mimo stanovenou provozní dobu je hřiště uzavřeno a přístup na hřiště je nepovolaným osobám zakázán.

Provoz a správa

1.Provozní doba je stanovena v uvedených měsících takto:
V. IX. PONDĚLÍ-PÁTEK 10 - 22hod.
V. IX. SOBOTA - NEDĚLE 13 - 22hod.
X. IV. PONDĚLÍ NEDĚLE 10 – 22 hod.

2. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost musel oznamovat objednateli.

3. Za plynulý provoz zodpovídá provozovatel Lotus Centra (případně jeho správce).

4. Rezervace na jednotlivé aktivity přijímá obsluha recepce a lze jí provádět:
a. Pondělí - Neděle od 10:00 –20:00 hod, telefonicky (nebo sms) na tel.739918000, osobně na adrese Lotus Centra, Na hrůdách 1147, Břeclav 69002.
b. Prostřednictvím rezervačního systému, který naleznete na webových stránkách www.lotuscentrum.cz/rozvrh

5. Pokud se objednatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, správce má právo hřiště otevřít volně veřejnosti či jinému zájemci.

6. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24h před stanoveným časem (sms, email nebo osobně). V případě, že tak objednatel neučiní, je provozovatel oprávněn mu účtovat Storno poplatek v plné výši objednaného vstupu (nebo odečtení vstupu z permanentky).

7. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním či jiném zařízení, povrchu, ochranném oplocení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit obsluze recepce, která o vzniklé situaci neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním a v případě nevratného poškození vzniklé škody plně uhradit.

8. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je obsluha recepce, či provozovatel oprávněn vykázat uživatele z areálu.

9. Uživatelé areálu si mohou u obsluhy recepce za poplatek půjčit sportovní potřeby rakety.

10. Provozovatel hřiště provádí pravidelnou kontrolu veškerého zařízení a jeho technického stavu, zajišťuje průběžnou péči o herní prvky a mobiliář odpovídá za odstranění zjištěných nebo nahlášených závad, provádí drobné opravy a údržbu hřiště. Obsluha recepce provádí denní pravidelný úklid prostor budovy, venkovní plochy hřiště a přilehlého okolí.

11. Provozovatel je povinen zajistit péči o zeleň.

12. Vstup do posilovny u osob mladších 15 let je povolen z bezpečnostních důvodů jen v doprovodu dospělého.

13. Na hřiště je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi. Obsluha recepce je oprávněna na tuto skutečnost upozornit. Nedojde-li k okamžité nápravě je obsluha povinna účtovat stanovený poplatek ve výši 100kč.

14.Na hřiště je povoleno vnášet vlastní pouze nealkoholické nápoje a všechny nápoje zakoupené na baru. Při nedodržení je obsluha oprávněna účtovat stanovený poplatek ve výši 500Kč. K odkládání neuzavřených nápojů je určeno na hřišti speciálně označené místo. 


Povinnosti uživatelů

1. Uživatelé jsou povinni:
- Využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
- Dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
- Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
- Dodržovat zákaz vstupu psů a jiných zvířat do celého areálu
- Chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat povrch hřiště, sálu, společných prostor a přilehlého okolí

Na hřiště jezakázán vstup v nevhodné, znečištěné obuvi.

2.Dále v celém areálu platí přísný zákaz:
- Jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- Konzumace jinde zakoupených alkoholických nápojů, užití omamných látek či drog
- Vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek

- Přemísťování jakéhokoliv sportovního zařízení mimo stanovená místa
- Manipulace s ostrými předměty
- Kouření

- Odhazování žvýkaček
- Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

- Přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

Ostatní

1. Veškerá sportovní činnost uživatele areálu a hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.

2. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu, případné poškození osobních věcí uživatelů areálu.

3. Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy a škody vzniklé uživatelům v areálu.

4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.

5. Seznámení s tímto řádem je povinností každého uživatele.

6.Tento provozní řád nabývá účinnosti k 1.1.2020 včetně.

Přísné dodržování bezpečnostních předpisů, hygieny a požární ochrany je ze zákona povinen každý občan.

CENTRUM

 

 

Tel: +420 739 918 000
Email: recepce@lotuscentrum.cz

Na Hrůdách 1147, 69002 Břeclav

Zimní otevírací doba
Po-Ne 9:00 – 21:00
(do 18.4.2023)

Letní otevírací doba
Po-Pá 10:00 – 22:00
So-Ne 13:00 – 22:00
(19.4.2023 – 16.10.2023)

Hlavní tenisová sezóna 
19.10.2022 – 19.4.2023